Žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. obdržené v roce 2018


Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 1. 2018
1. Žádost o zaslání protokolu o kontrole oblastního inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě Státního úřadu inspekce, který byl obdržen v roce 2017 nebo v roce 2018, pokud jich bylo v té
době více, žádám všechny tyto protokoly.
2. Žádám o zaslání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole o kontrole, pokud je povinný subjekt podal. 
Odpověď:
1. Vzhledem ke skutečnosti, že byl žadateli stanoven poplatek za zpracování informací, především anonymizaci údajů, žadatel se obrátil na zřizovatele (KÚOK), který mu údaje poskytl. 
2. PŘÍLOHA

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 3. 2018
1. Která advokátní kancelář povinnému subjektu „odsouhlasila“ (doporučila) odebrání osobního příplatku zaměstnankyni xxx v době tzv. překážek na straně zaměstnavatele, kdy toto pochybení konstatoval inspektorát práce jako kontrolní zjištění č. 3 v Protokolu o kontrole. 
2. Zaslání přípisu, kterým bylo jednání, popsané v bodě 1. advokátní kanceláří odsouhlaseno
Odpověď odeslána 29. 3. 2018:
Povinný subjekt konzultoval vystavení platového výměru bývalé pracovnice XXX u advokátní kanceláře Ritter - Šťastný v Olomouci (originál odpovědi byl tazateli odeslán dne 29. 3. 2018).
Odpověď právní kanceláře zněla: Postup je správný, osobní příplatek se dle § 131 odst. 1 zák. práce poskytuje zaměstnanci, jenž dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků. O jeho přiznání rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. 
PŘÍLOHA

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 20. 3. 2018
Žádám poskytnutí údajů o provozu muzejní kavárny k dnešnímu dni:
1. Výkaz tržeb v jednotlivých dnech z provozu muzejní kavárny k dnešnímu dni.
2. Celková tržba muzejní kavárny.
3. Seznam pořízeného dlouhodobého majetku a hmotných movitých věcí do muzejní kavárny, vždy s cenou.
4. Celkové výdaje a příjmy v souvislosti s otevřením a provozem muzejní kavárny v roce 2017.
5. Počet pracovníků muzejní kavárny i s uvedením případných prac. na na DPP nebo DPČ.
Odpovědi:
1. Výnosy z prodeje služeb byly tazateli poskytnuty výkazem pohybu na bankovním účtu v požadovaném období dne 4. 4. 2018
PŘÍLOHA      
2. Celkové tržby za rok 2017 a požadované období roku 2018 byly vyčísleny a zaslány tazateli dne 4. 4. 2018: Tržby celkem za rok  2017 - 344.988 Kč, za rok 2018: 130.873 Kč, Celkem 475.861 Kč.
3. Seznam pořízeného dlouhodobého majetku a hmotných movitých věcí do muzejní kavárny s cenou byl tazateli poskytnut na základě inventarizačních soupisů dne 4. 4. 2018.
 PŘÍLOHA
4. Celkové výdaje a příjmy v souvislosti s otevřením a provozem muzejní kavárny v roce 2017 byly vyčísleny a zaslány tazateli 4. 4. 2018: Příjmy v roce 2017 činily 344.989 Kč,  výdaje 796.845 Kč.
5. Počet pracovníků muzejní kavárny i s uvedením případných pracovníků na DPP nebo DPČ – 2 pracovnice na plný úvazek, 3 DPP.

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 4. 2018
1. Kolik osobních vozů v držení osob, které nejsou zaměstnanci muzea, jezdí ve městě s tabulkou, že toto vozidlo zabezpečuje služby pro MGP? Stačí vždy jen udání typu vozidla a datum, od kdy do kdy bylo povolení uděleno
a majitel vozidla. 
Odpověď byla odeslána 9. 5. 2018:
Cedulku „toto vozidlo pracuje pro Muzeum a galerii v Prostějově“ dostane jednorázově osoba, která dováží, odváží nebo něco na objednávku provádí v muzeu jednorázově (mohou to být výstavy, opravy a úpravy na budově, zápůjčky a jejich vracení, havárie, poruchy). Po ukončení prací vrací. Jména těchto osob, výrobní značky aut ani poznávací značky neevidujeme. 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 3. 2018
1. Termín, do kdy bude uvedena do původního stavu expozici Jiřího Wolkera, popřípadě nahrazena novější v původním rozsahu. 
2. Zda a kdy bude vystavena celá sbírka hodin Bruno Wintera a tazatel žádá poslední kopii inventarizační zprávy této sbírky, popř. i kopii protokolu z období darování sbírky v roce 1939, aby byl zřejmý její skutečný stav. 
3. Pracovní smlouva s panem Jiřím Ondrou a jeho náplň práce etnografa.
4. Údaje o tom, jak se zvýšila návštěvnost, popřípadě nezvýšila, po otevření expozice plastových letadélek, porovnání rok předtím a rok poté. 
Odpověďi odeslány dne 13. 4. 2018
1. Na místo ředitele naší instituce je již vypsáno výběrové řízení. Je velmi pravděpodobné, že nový pan ředitel nastoupí v poměrně krátkém čase a bude již na něm, jak k expozici Jiřího Wolkera přistoupí. Reinstalace, nebo dokonce vybudování nové expozice není otázkou v řádu dnů a samozřejmě důležité jsou i finanční prostředky, které pro tento rok a na tento účel v rozpočtu plánované nebyly. Nemá tedy žádný význam v této chvíli tuto otázku řešit.
2. Co se týká sbírky Bruno Wintera. Hodiny, od tohoto mecenáše a donátora, které zůstaly uloženy v depozitáři, nejsou vystaveny v expozici z důvodů, o kterých se zcela konkrétně vyjadřuje současná kurátorka této sbírky, jejíž
vyjádření Vám přeposílám. Po dohodě s magistrátem bude v expozici instalován poměrně velkoplošný panel s textem k exponátům i k osobě Bruno Wintera. 
Předávací protokol mezi panem Bruno Winterem a muzeem jsme prozatím nenašli, ale posílám Vám fotokopie zápisů z matričních knih, což je základní a zcela průkazný dokument pro evidenci sbírkových předmětů.
Protokol z poslední inventarizace podsbírky hodin přikládám s tím, že další inventarizace je plánována podle desetiletého rozpisu inventarizací MGP v letošním roce. 
PŘÍLOHA
3. Požadované dokumenty byly odeslány tazateli dne 13. 4. 2018.
 PŘÍLOHA 1   PŘÍLOHA 2
4. K Vašemu dotazu jak se zvýšila - nezvýšila návštěvnost v návaznosti na otevření expozice plastových modelů Vám nedovedu poskytnout relevantní odpověď. Důvodem je systém, evidence návštěvníků v návaznosti na prodej vstupenek. Návštěvník, přicházející do muzea si může zakoupit vstupenku, která zahrnuje prohlídku všech expozic (tedy i plastových modelů, ovšem nedá se sledovat, kolik návštěvníků přijde jen do expozice plastových modelů). Další možností je zakoupení si vstupenky pouze na výstavy, další vstupenka zahrnuje prohlídku celého muzea a další vstupenka zahrnuje prohlídku okruhu - tedy včetně Špalíčku. Ani u posledních dvou jmenovaných možností není možné vysledovat pouze návštěvnost expozice plastikových modelů. Celkově byl v loňském roce počet návštěvníků nižší než v roce předchozím. Na této skutečnosti se podílel především menší počet realizovaných programů a pořadů pro děti a žáky. 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29. 3. 2018
1. Žádám zaslání písemných souhlasů zástupkyně ředitele Kamily Husaříkové, t. č. pověřené řízením příspěvkové organizace s vyjádřeními zaměstnance organizace Mgr. Daniela Zádrapy pro sdělovací prostředky (např. MF Dnes,
Prostějovský deník, Prostějovský večerník), která pronesl v měsíci březnu 2018. 
2. Pokud tyto písemné souhlasy neexistují, žádám o zaslání všech písemností, kterými bylo tomuto zaměstnanci Mgr. Zádrapovi paní zástupkyní ředitele Husaříkovou vytknuto porušení ust. čl. IV odst. 12 Organizačního řádu
(mám na mysli tzv. Výtky, Upozornění na porušení pracovní kázně, Důtky a podobně)
Odpověď:
V reakci na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. z 27. 3. 2018 Vám sděluji: Tuto Vaši žádost odmítám zdůvodu absolutní neexistence požadované informace dle § 15 odst. 1 Inf. Z vztahující se pro bod 1 a 2 Vaší žádosti. 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 5. 2018
1. Žádám zaslání písemných souhlasů zástupkyně ředitele Kamily Husaříkové, t. č. pověřené řízením příspěvkové organizace s vyjádřeními zaměstnance organizace Mgr. Daniela Zádrapy pro sdělovací prostředky (např. MF Dnes,
Prostějovský deník, Prostějovský večerník), která pronesl v měsíci březnu 2018.
2. Pokud tyto písemné souhlasy neexistují, žádám o zaslání všech písemností, kterými bylo tomuto zaměstnanci Mgr. Zádrapovi paní zástupkyní ředitele Husaříkovou vytknuto porušení ust. čl. IV odst. 12 Organizačního řádu (mám na mysli tzv. Výtky, Upozornění na porušení pracovní kázně, Důtky a podobně).
3. Žádám informaci, jak zástupkyně ředitele pověřená řízením Kamila Husaříková naložila s informacemi obsaženými v mé Žádosti o informace ze dne 27. března, zda požádala Mgr. Zádrapu o vysvětlení, zda se rozhodla porušením Organizačního řádu nezabývat, popřípadě proč?
Odpověď ze dne 18. 5. 2018
V čl. IV odst. 12 organizačního řádu vyplývá, že zaměstnanci organizace mohou s masmédii jednat jen s vědomím a předchozím výslovným souhlasem ředitele nebo zástupce. Nic o tom, že by mělo být každé slovo, které padne na takovém jednání, být nejprve schváleno, tu není. Proto takové schválení každého slova dopředu ani neexistuje a jako neexistující informaci ho nelze poskytnout. Proto Vaši žádost odmítám z důvodu absolutní neexistence požadované informace dle §15 Inf Z. Toto stanovisko platí pro bod 1 i 2 Vaší žádosti. Výše uvedené stanovisko tedy řeší i bod 3.

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 5. 2018
1. Žádám informaci, jak povinný subjekt naložil s úkolem Krajského úřadu Olomouckého kraje "provést úpravu sazebníku úhrad a souvisejících vnitřních předpisů povinného subjektu" vyplývajícím z Rozhodnutí č. j.
KUOK/30448/2018. 
2. Žádám zaslání platného Sazebního úhrad za poskytování informací. 
Odpověď ze dne 29. 5. 2018 Sděluji Vám, že se budeme řídit rozhodnutím KUOK 30448/2018 a provedli
jsme úpravu vnitřních předpisů, které jsou v souladu s § 16 InfZ, který tyto zálezitosti řeší. Platný sazebník za poskytování informací je stanoven podle toho, zda půjde o anonymizaci osobních údajů v dokumentech, které jsou zařazeny dle sekce o činnosti veřejné správy CZ-NADACE, ČSÚ 2013, kde stanovujeme částku 264 Kč/ hod, nebo se bude jednat o úpravu dokumentů zařazených dle sekce CZ -NADACE, ČSÚ 2016, kde je stanoven sazebník 176 Kč/hod. 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 6. 2018
Žádám zaslání Sazebního úhrad za poskytování informací
Odpověď:
Tazateli byl zaslán sazebník úhrad za poskytování informací dne 5. 6. 2018.
PŘÍLOHA 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 6. 2018 
Žádám zaslání veškeré písemné korespondence mezi povinným subjektem a Státním úřadem inspekce práce, Oblastním inspektorátem pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj od 1. 4. 2018 do dne vyřízení žádosti.
Odpověď odeslána dne 4. 7. 2018
PŘÍLOHA 

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 6. 2018

Žádám poskytnutí informací o návštěvnosti povinného subjektu ze strany školních skupin základních, mateřských a středních škol, v jednotlivých měsících let 2016, 2017, 2018. Vždy postačí údaj o počtu těchto návštěvníků v jednotlivých měsících daných let.
Odpověď odeslána dne 11. 7. 2018.
PŘÍLOHA

Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 7. 2018
Výsledky kontrol za rok 2018.
Odpověď odeslána dne 23. 7. 2018.
Zasíláme výsledky kontrol za rok 2018, které jsme obdrželi.
PŘÍLOHA 


Žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 8. 2018
Žádám o zaslání výsledků ekonomických auditů a kontrol, které povinný subjekt obdržel v červenci a srpnu 2018. 
Odpověď odeslána dne 15. 8. 2018:
Dne 8. 8. 2018 obdržela příspěvková organizace Muzeum a galerie v Prostějově žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jejímž předmětem je požadavek na poskytnutí "Výsledků ekonomických auditů a kontrol, které povinný subjekt obdržel v červenci a srpnu". K požadavku uvádíme, že se jednalo o veřejnosprávní kontrolu, kterou provedl Krajský úřad Olomouckého kraje v roce 2018 u příspěvkové organizace Muzeum a galerie v Prostějově. Požadovanou informaci, tj. "výsledky ekonomických auditů a kontrol, které povinný subjekt obdržel v červenci a srpnu" zasíláme v příloze.
PŘÍLOHA