lišta02
leve rožek02 prave rožek 204


Rekonstrukce fasády Muzea Prostějovska  v Prostějově

     Obnova pláště staré radnice, která probíhala od podzimu 2009 do léta 2010, byla připravována delší dobu. Důvodem byl celkově neuspokojivý stav fasád, použití nevhodných materiálů (a výplňových prvků), snaha o návrat k historické podobě fasád a o posílení autentického vzhledu objektu. Projekt obnovy zohlednil výsledky průzkumů objektu (např. statického posouzení, materiálového průzkumu, průzkumu barevnosti, posouzení archivní fotografické dokumentace dřívější podoby objektu aj.). Obnova fasády měla přispět nejen ke zlepšení jejího technického stavu, ale také jejího estetického vzhledu a k posílení památkových hodnot této významné prostějovské kulturní památky. 
Projekt rekonstrukce
fasády Muzea Prostějovska zpracoval ing. arch. Zdeněk Beran z prostějovské architektonické a projekční kanceláře CAD Projekt Plus, s. r. o. Investorem byl vlastník objektu - město Prostějov, dohled nad provedením měl odbor rozvoje a investic Městského úřadu Prostějov. Akci realizovala prostějovská stavební společnost Prostas, s.r.o. Celkové náklady dosáhly částky kolem 4 milionů Kč.
     Rekonstrukce zahrnovala celkovou obnovu fasád hlavního objektu staré radnice směrem do náměstí T. G. Masaryka a náměstí Filipcova u kostela Povýšení sv. Kříže. V rámci obnovy došlo nejprve k očištění fasád od nevhodných dřívějších disperzních nátěrů a k posouzení stavu omítek. Pak byly sejmuty stávající nevhodné novodobé omítky s přídavkem cementu až na podkladní zdivo a vyspraveny profilované články fasády. Přitom bylna několika místech provedeno nutné statické zajištění pomocí systému Helifix. V rámci obnovy fasády došlo současně k úpravě některých okenních otvorů, opravě a výměně některých okenních výplní (zejména na východní fasádě), výměně střešní krytiny a dalším souvisejícím pracím. V přízemí lodžie byly zazděny dřívější novodobé okenní otvory (před touto úpravou z 2. poloviny 20. století se zde nacházely kupecké krámky) a odstraněny jejich krycí mříže – po úpravě mají zazdívky podobu slepých oken. Před nová špaletová okna v prvním nadzemním podlaží byly vloženy nové kovové mříže sestavené z kolmo provlékaných čtvercových tyčí, opatřených nátěrem v grafitové černi, což odpovídá tradičnímu řešení z období před posledními nevhodnými úpravami. Součástí obnovy bylo také zrestaurování historických hlavních vstupních dveří, rekonstrukce mříže vstupu na lodžiové schodiště, očištění a naimpregnování kamenných povrchů schodiště, podlahy a parapetů v lodžii, oprava kamenného soklu, výměna prejzové krytiny na pultových střechách nad lodžií a spojovací pavlačí na západní fasádě za pálenou krytinu – bobrovku (včetně související opravy dřevěné konstrukce krovu), výměna klempířských prvků na fasádách a další práce. Fasáda byla opatřena vápennými omítkami. Výsledný nátěr fasád staré radnice byl proveden vápennými barvami firmy Aqua – Bárta, specializující se na výrobu tradičních materiálů pro obnovu památek, a to ve dvou odstínech (pasivní plochy v tmavším odstínu, vystouplé aktivní plochy světlejší), které byly vybrány z barevného vzorníku podle výsledků operativního průzkumu barevnosti, provedeného pracovníkem Národního památkového ústavu v Olomouci. Nové omítky a nátěry navrátily fasádě její tradiční historický vzhled a budova Muzea Prostějovska se opět stala nepřehlédnutelnou pohledovou dominantou historického centra města Prostějova.

Text: Mgr. Daniel Zádrapa, vedoucí oddělení památkové péče MěÚ v Prostějově


zpět