lišta02
leve rožek02 prave rožek 204
odbornáčinnost

Odborná a vědeckovýzkumná činnost Muzea a galerie v Prostějově souvisí zejména s vytvářením a správou sbírkového fondu tak, jak to stanoví § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. Vychází z výzkumných úkolů jednotlivých odborných pracovníků v následujících společenskovědních a přírodovědných oborech.


Archeologii se věnuje jedna systemizovaná archeoložka, kterou je Mgr. Hana Čižmářová. Ta je rovněž kurátorkou archeologických sbírek.                    
Historikem dějin středověku a církevních dějin je Mgr. Václav Horák, který také spravuje sbírky zbraní, numismatiky a medailí. Mimo tuto svou hlavní činnost je zodpovědný za oblast informačních technologií.
PhDr. Marie Dokoupilová je historičkou dějin 19. a 20. století do současnosti a zabývá se dějinami Židů v regionu. Spravuje sbírku literárních památek. Odpovídá za vydávání Zpravodaje Muzea Prostějovska.
Mgr. Jana Hanusová působí jako muzejní pedagog. Naplňuje edukační poslání muzea, vytváří a zajišťuje programy pro školy a veřejnost. Ve správě má sbírky, dokumentující nejnovější dějiny regionu. 
Etnografem Muzea Prostějovska je Mgr. Jiří Ondra. Je také kurátorem rozsáhlých sbírek etnografických a redaktorem webových stránek muzea.
Bc. Veronika Schmittová
je historičkou umění a spravuje sbírku výtvarného umění (malba, kresba, grafika, plastiky) a sbírku užitého průmyslu (historické hodiny, sklo, porcelán, kamenina, zlato a stříbro, cín, mosaz a  měď, slonovina, zámky a zvony, kamenné prvky, řezby).
Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D. se ve své odborné činnosti věnuje teorii a dějinám architektury a urbanismu a problematice ochrany nemovitých památek.
Geoložkou a kurátorkou geologických sbírek Muzea Prostějovska a zároveň vedoucí oddělení společenských a přírodních věd je RNDr. Vladimíra Jašková. Podílí se rovněž na tvorbě webových stránek muzea a zodpovídá za vydávání periodika Přírodovědné studie Muzea Prostějovska.
Ing. Alice Bezrouková spravuje botanickou sbírku , která obsahuje kromě vyšších i nižších rostlin sušené dřevokazné houby, fotodokumentaci přírody Prostějovska, chráněných území a stromů, parků a hub. Mimoto je správcem  menší sbírky měkkýšů Prostějovska.
Vedoucí výstavního a programového oddělení a zástupkyně ředitele Kamila Husaříková je garantem všech výstav, pořádaných v Muzeu a galerii v Prostějově. Je pověřena zpracováním výstavního plánu, koordinací přednáškové a jiné doprovodné činnosti a propagací muzea směrem ke sdělovacím prostředkům a veřejnosti.

Odborným správcem depozitářů je Mgr. František Spáčil. Mimo tuto činnost zpracovává výtvarné a grafické návrhy veškerých propagačních a tiskových materiálů muzea a podílí se na tvorbě webových stránek.
Důležitou součástí provozu Muzea Prostějovska je restaurátorské a konzervátorské pracoviště. Olga Kosíková a Kateřina Znojilová se mimo svoji hlavní činnost podílejí také na instalacích výstav a expozic muzea.
Správkyní odborné knihovny je knihovnice Petra Hubáčková.