lišta02
leve rožek02 prave rožek 204
sbírky

ARCHEOLOGIE
Archeologická sbírka, zahrnující „starou a novou“ sbírku je nejrozsáhlejší muzejní sbírkou s 300 000 inven tárními čísly. „Stará“ sbírka byla shromažďována již od prvopočátku muzea na konci 19. století.....více

BOTANIKA
Místo odborného pracovníka – botanika - bylo obsazeno v Muzeu Prostějovska v roce 1980. Do této doby s muzeem spolupracovali jen externí pracovníci, kteří zde zanechali své poznatky z oboru botaniky v podobě herbářů a fotodokumentace.....více


GEOLOGIE
Muzejní geologická sbírka zahrnuje 5 podskupin (paleozoologii, paleobotaniku, petrografii, mineralogii a všeobecnou geologii). V podskupině Paleozoologie (1 500 položek) najdeme zkameněliny ze všech významných lokalit regionu (především z čelechovického devonu a zaniklé lokality třetihorních písků u Slatinek, zastoupeny jsou i další mladotřetihorní lokality písků a vápenců).....více

HISTORIE
Základ historické sbírky zahrnující různé podskupiny tvoří často předměty shromážděné Průmyslovou jednotou již v počátcích prostějovského muzejnictví, později se sbírka rozrůstala dary a koupěmi.....více

LITERÁRNÍ PAMÁTKY
Sbírka obsahuje soubor několika pozůstalostí a další druhy písemností. Její součástí je např. korespondence středoškolského profesora Josefa Konvičky a dalších prostějovských osobností (Ludmila  Kováříková, prof. Vladimír Zoufal, Václav Souček a další) s různými představiteli českého uměleckého a politického života zhruba od 90. let 19. století do 30. – 40. let 20. století.....více

NÁRODOPIS
Sbírka má svůj původ převážně v prostějovském regionu. Většina předmětů pochází z období od konce 19. stol. do poloviny 20. stol. Jde většinou o dary, nákupy, část tvoří pozůstalost Xaverie Běhálkové a Jana. Zbořila, ojediněle konfiskáty po 2. světové válce. ....více

NUMISMATIKA
Numismatická sbírka Muzea Prostějovska v Prostějově má počátky v období vzniku muzejnictví v Prostějově vůbec. Už v prvních sbírkách prostějovského muzea byl materiál tohoto charakteru zastoupen. Obsahuje nejrůznější mince od dob počátků mincovnictví až po současnost.....více
UMĚNÍ
Muzejní sbírka umění čítá přes 4 000 obrazů, kreseb, grafiky a sochařských děl. Sbírka byla utvářena od založení muzea, a to především dary ze strany prostějovské veřejnosti. Systematická nákupní politika se začala projevovat až po polovině šedesátých let minulého století.....více
UŽITÉ UMĚNÍ
Sbírka užitého umění dokumentuje vybavení domácností a životní styl,  především měšťanských vrstev během devatenáctého století a částečně počátku století dvacátého. Ve sbírce jsou zastoupeny  nejrůznější materiály: kovy (železo, cín, barevné a drahé kovy), keramika (porcelán, pálená hlína, kamenina), sklo a výrobky z přírodních materiálů (dřevo, slonovina, želvovina, exotické materiály).....více